Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
Zarządzenie nr 17

Zarządzenie nr 17

Dyrektora Naczelnego

Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

z dnia 20 kwietnia 2022r.

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze


 

Działając na podstawie § 8 Regulaminu Organizacyjnego Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze oraz art. 77² § 6 kodeksu pracy ustala się co następuje:

§ 1

W Regulaminie wynagradzania Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora Naczelnego nr 25 z dnia 20.12.2016r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Ustala się następujące brzmienie § 10 pkt. 1 :

Pracownicy artystyczni otrzymują dodatkowe wynagrodzenia za udział w określonej roli w przedstawieniu, które wynosi :

a) od 150,- do 350,-

  1. Ustala się następujące brzmienie § 10 pkt. 4:

Inspicjenci suflerzy otrzymują dodatkowe wynagrodzenie za udział w każdym przedstawieniu które wynosi :

a) od 100,- do 160,-

  1. Ustala się następujące brzmienie § 10 pkt. 5:

Pracownicy działu techniczno-gospodarczego w tym :

- montażyści

- realizatorzy światła

- realizatorzy dźwięku

- garderobiane

- rzemieślnik teatralny fryzjerka-perukarka

- rekwizytor

otrzymują dodatkowe wynagrodzenie za udział w każdym przestawieniu które wynosi :

a) od 40,- do 100,-

  1. W § 18 pkt. 1 dodaje się lit. f w brzmieniu:

f) Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru

 

  1. W § 19 pkt. 1 dodaje się lit. f w brzmieniu:

f) 300 % wynagrodzenie miesięcznego po 45 latach pracy.

  1. Pozostałe postanowienie Regulaminu wynagradzania Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej – pozostają bez zmian.

  2. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia go na stronie internetowej BIP Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze z mocą obowiązującą od dnia 01.04.2022r.

  3. Tekst jednolity Regulaminu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. nbip.pl/teatrnorwida/i/?i=69320

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 733
Wprowadzony przez: Ryszard Pałac
Data opublikowania: 2022-04-20 14:50:00
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2022-07-05 11:51:56 Ryszard Pałac