Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Nr sprawy nadany przez Zamawiającego: I.ZP-4.2018

Na podstawie art.92 ust.1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz.1579, zpóźn. zm.) zwanej dalej "Ustawą" Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamwienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część III Dostawa i montaż wyposażenia" 

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Część III Dostawa i montaż wyposażenia.pdf

Przedmiot zamówienia: "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część III Dostawa i montaż wyposażenia"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.ZP-4.2018

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

  protokół z sesji otwarcia ofert Wyposażenie.pdf

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego : Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część III Dostawy i montaż wyposażenia

 Nr referencyjny : I.ZP-4.2018

Termn składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2018-07-24, godz. 10:00

1. OGŁOSZENIE 

  Ogłoszenie o zamówieniu Wyposażenie.pdf

2. SIWZ I Tom  IDW

  SIWZ I Tom IDW Wyposażenie_09.07.18.pdf

3. SIWZ II Tom  Umowa wyposażenia

  SIWZ II Tom Umowa Wyposażenie_09.07.18.pdf

4. SIWZ III Tom OPZ  Wyposażenie

  SIWZ III OPZ Wyposażenie_09.07.18.pdf

5. SIWZ  Załączniki wyposażenia

  SIWZ Załączniki Wyposażenie_09.07.18.doc

6. Załącznik Nr 1 do OPZ  Sprzęt i wyposażenie 

  ZAŁ_1 do OPZ SPRZET i WYPOSAŻENIE.pdf

7. Załącznik Nr 1A  TECR

    ZAŁ_1A_TECR.xls

8. Załącznik Nr 2 do OPZ  Specyfikacja fotele

  ZAŁ_2 do OPZ_SPECYFIKACJA FOTELE.pdf

9. Załącznik Nr 3 do OPZ  Rysunki

    1. PRZ 1.pdf

    2. PRZ 2.pdf

    3. PRZ 3.pdf

    4. PRZ 4.pdf

    5. PRZ 5.pdf

    6. PRZ 6.pdf

    7. PRZ 7.pdf

    8. PRZ 8.pdf

    9. PRZ 9.pdf

  10. PRZ 10.pdf

10. Załącznik Nr 4 do OPZ   Wykaz , komplety

  ZAŁ_4 do OPZ_WYKAZ _KOMPLETY.pdf

 

 

 

Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1579 z późn.zm.) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  "Przebudowę zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część II Technologia Teatralna"

Najkorzystniejsza oferta:

Część II/1 Technologia elektroakustyczna. Technologia inspicjenta

M.Ostrowski spółka jawna, Al. Armii Krajowej 5, 50-541 Wrocław

Część II/2 Technologia oświetlenia scenicznego

F.H.U. ELWO-LIGHT Piotr Wojtas, Os. 2 Pułku Lotniczego 28/2, 31-869 Kraków

Część II/3 Technologia mechaniki sceny

Tuchler Polska Sp.z o.o., Ul. Staniewicka 18, 03-310 Warszawa

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia technologia 2.pdf

  2018-OJS145-333230-pl.pdf

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.ZP-3.2018

  Zawiadomienie o wyborze ofert Teachnologia 2 teatr.pdf

INFORMACJA DOTYCZĄCA POPRAWIENIA OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ

Zamawiający informuje, że wystąpiła oczywista omyłka pisarska we wzorze umowy, tj w par.5 wzoru umowy omyłkowo wsazano niewłaściwy termin zwrotu zabezpieczeń.

  Informacja dotycząca poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej.pdf

Przedmiot zamówienia: "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część II Technologia teatralna"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.ZP-3.2018

PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT w dniu 04-06-2018roku, godz.12:15

  protokół z sesji otwarcia ofert Technologia teatr.pdf

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część II Technologia teatralna"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.ZP-3.2018

1) Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

  Sprostowanie do ogłoszenia technologia teatralna.pdf

2) Wyjaśnienie Nr 2 treści SIWZ

  WYJAŚNIENIA 2 technologia teatralna.pdf

3) Zmiana Nr 2 treści SIWZ

  ZMIANA nr 2 treści SIWZ technologia teatralna.pdf

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:"Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część II Technologia teatralna"

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: I.ZP-3.2018

 

1. WYJAŚNIENIE Nr1 TREŚCI SIWZ

  WYJAŚNIENIA 1 technologia teatralna.pdf

2.ZMIANA Nr1 TREŚCI SIWZ

  ZMIANA nr 1 treści SIWZ technologia teatralna.pdf

3. SIWZ TOM II  - WZÓR UMOWY

  SIWZ _TOM 2 UMOWA technologia teatralna ZMIANA.pdf

4. SIWZ TOM III -- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  SIWZ - TOM 3 OPZ dostawy technologia ZMIANA.pdf

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część II Technologia teatralna

Rodzaj zamówienia: Dostawy - procedura otwarta

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.ZP.3.2018   

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 23.5.2018 - 12:00

W związku z dużą wielkością plików zamieszczamy linki do dysku google, gdzie zostały one zamieszczone.

1. OGŁOSZENIE

  TED - tenders electronic daily.pdf

  TED Odebranie ogłoszenia.pdf

  TED_ ogłoszenie_o_zamówieniu_dostawy.pdf

2. SIWZ

https://drive.google.com/open?id=1MI83BEuA6DMM3tFqp59b0JgcnvlcE2NK

3. ZAŁĄCZNIK Nr 1  PW Technologia elektroakustyki i inspicjenta.

https://drive.google.com/open?id=1E-o4oNBRzCETxsAJHSgaWo5PohTbJwcQ

4. ZAŁĄCZNIK Nr 2  PW Technologia oświetlenia.

https://drive.google.com/open?id=1ZhjejjTK3w7wZ2_r64N71pmKQ0fach3Q

5. ZAŁĄCZNIK Nr 3  PW Technologia mechaniki.

https://drive.google.com/open?id=1cDHZ4Si3--aBcxAcv58BxCY8MhSB4LIg

6. ZAŁĄCZNIK Nr 4  Schemat instalacji.

https://drive.google.com/open?id=1xtIj_rYrA7Ix4m48ewarYIDemfsi7bDa

7. ZAŁĄCZNIK Nr 5  Dokumentacja urządzeń do renowacji.

https://drive.google.com/open?id=1BjFxxhA9vYmVoAGDZXPZR9jnu7GC-RvW

Nr referencyjny sprawy nadany przez Zamawiającego: I.ZP-3.2017

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:"Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część II Technologia teatralna"

1) ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania technologii teatralnej (003).pdf

2) OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

   ogłoszenie dodatkowych informacji - unieważnienie technologia teatralna (003).pdf

3) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

  2018-OJS036-079449-pl.pdf

 
1 do 10 z 12