Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie "Zaproszenia do składania ofert" na zadanie pod nazwą :

Usługi poligraficzne w roku 2018 / 2019 Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze 

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

GS PROJEKT

Grzegorz Szmyd 

38-130 Frysztak, Widacz 7, NIP 819-143-09-44, REGON 690533727

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego i w toku oceny oferty otrzymała max ilość punktów w jednym kryterium, jakim była cena.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Usługi poligraficzne na rok 2018 - 2019.pdf

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrekcja Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku poz.1579 z późn. zm.) o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro, na realizację zadania pn.:

Usługi poligraficzne w roku 2018 / 2019 Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

Nr referencyjny spawy: 2 / DT/ 2018

Termin składania ofert  do dnia: 31 stycznia 2018r.  godz. 14:00

1. Zaproszenie do składania ofert 

   Zaproszenie do składania ofert Usługi poligraficzne 2018 - 2019.pdf

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   SIWZ - Usługi poligraficzne 2018 -2019.pdf

3. Formularz ofertowy + załączniki

   Formularz ofertowy + załączniki.pdf

4.Wzór umowy

   Wzór umowy Usługi poligraficzne 2018 - 2019.pdf