Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Przedmiot zamówienia: "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część II Technologia teatralna"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.ZP-3.2018

PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT w dniu 04-06-2018roku, godz.12:15

  protokół z sesji otwarcia ofert Technologia teatr.pdf

Dyrekcja Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko:

      REALIZATOR OŚWIETLENIA

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać do dnia 12-07-2018r. w Dziale Kadr Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze ul. Sudecka 16 m 5 bądź na adres e-mail kadry@teatrnorwida.pl

  Ogłoszenie - nabór na stanowisko REALIZATOR OŚWIETLENIA.pdf

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część II Technologia teatralna"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.ZP-3.2018

1) Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

  Sprostowanie do ogłoszenia technologia teatralna.pdf

2) Wyjaśnienie Nr 2 treści SIWZ

  WYJAŚNIENIA 2 technologia teatralna.pdf

3) Zmiana Nr 2 treści SIWZ

  ZMIANA nr 2 treści SIWZ technologia teatralna.pdf

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:"Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część II Technologia teatralna"

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: I.ZP-3.2018

 

1. WYJAŚNIENIE Nr1 TREŚCI SIWZ

  WYJAŚNIENIA 1 technologia teatralna.pdf

2.ZMIANA Nr1 TREŚCI SIWZ

  ZMIANA nr 1 treści SIWZ technologia teatralna.pdf

3. SIWZ TOM II  - WZÓR UMOWY

  SIWZ _TOM 2 UMOWA technologia teatralna ZMIANA.pdf

4. SIWZ TOM III -- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  SIWZ - TOM 3 OPZ dostawy technologia ZMIANA.pdf

Zamawiający: Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, ul. Aleja Wojska Polskiego 38, 58-500 Jelenia Góra

Nazwa zadania: Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część I Roboty budowlano-konserwatorskie

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 529076-N-2018

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM Sp. z o.o., ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław

  Ogłoszenie o wyborze wykonawcy RB 3 przetarg.pdf

Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 1579 z późn.zm.) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część I Roboty budowlano-konserwatorskie".

Najkorzystniejsza oferta:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie

Castellum Sp. z o.o.

ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław

  Zawiadomienie o wyniku postepowania (003).pdf

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część II Technologia teatralna

Rodzaj zamówienia: Dostawy - procedura otwarta

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.ZP.3.2018   

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 23.5.2018 - 12:00

W związku z dużą wielkością plików zamieszczamy linki do dysku google, gdzie zostały one zamieszczone.

1. OGŁOSZENIE

  TED - tenders electronic daily.pdf

  TED Odebranie ogłoszenia.pdf

  TED_ ogłoszenie_o_zamówieniu_dostawy.pdf

2. SIWZ

https://drive.google.com/open?id=1MI83BEuA6DMM3tFqp59b0JgcnvlcE2NK

3. ZAŁĄCZNIK Nr 1  PW Technologia elektroakustyki i inspicjenta.

https://drive.google.com/open?id=1E-o4oNBRzCETxsAJHSgaWo5PohTbJwcQ

4. ZAŁĄCZNIK Nr 2  PW Technologia oświetlenia.

https://drive.google.com/open?id=1ZhjejjTK3w7wZ2_r64N71pmKQ0fach3Q

5. ZAŁĄCZNIK Nr 3  PW Technologia mechaniki.

https://drive.google.com/open?id=1cDHZ4Si3--aBcxAcv58BxCY8MhSB4LIg

6. ZAŁĄCZNIK Nr 4  Schemat instalacji.

https://drive.google.com/open?id=1xtIj_rYrA7Ix4m48ewarYIDemfsi7bDa

7. ZAŁĄCZNIK Nr 5  Dokumentacja urządzeń do renowacji.

https://drive.google.com/open?id=1BjFxxhA9vYmVoAGDZXPZR9jnu7GC-RvW

Przedmiot zamówienia:

"Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część I Roboty budowlano-konserwatorskie"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  I.ZP-2. 2018

PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT w dniu 29.03.2018 roku, godz. 11:15

  Protokół z sesji otwarcia ofert 20180329.pdf

SPROSTOWANIE PROTOKOŁU Z SESJI OTWARCIA OFERT 

  11.Protokół z sesji otwarcia ofert RB 3.pdf

 
1 do 10 z 60