Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Zarządzenie Nr 30  z dnia 30-10-2018r. Dyrektora Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze w sprawie zmiany terminu składania ofert w ramach pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Wincentego Pola - działka nr 11/2 w Jeleniej Górze 

Zarządzenie Nr 30 w sprawie zmiany terminu składania ofert.pdf

OBWIESZCZENIE

  Obwieszczenie z dnia 9 października 2018 roku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze [Aktualizacja].pdf

OŚWIADCZENIE

  Oświadczenie [Aktualizacja].pdf

Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Wincentego Pola w Jeleniej Górze.

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze informuje, iż sprzedaży podlega prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę Nr 11/2, w obrębie ewidencyjnym 36, o powierzchni 8084m2 oraz prawa własności odrębnych nieruchomości budynkowyh o pow. użytkowej 392,50 m2 i 336,00m2, dla której prowadzona jest rzez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze księga wieczysta nr JG1J/00049679/3. Okres użytkowania wieczystego do 5 grudnia 2089 roku.

Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego wynosi 123 800,00 zł

Termin składania ofert - do dnia 9 listopada 2018 roku do godz. 12:00

OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE z dnia 09 października 2018 roku.pdf

OŚWIADCZENIE

  OŚWIADCZENIE.pdf

Nr sprawy nadany przez Zamawiającego: I.ZP-4.2018

Na podstawie art.92 ust.1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz.1579, zpóźn. zm.) zwanej dalej "Ustawą" Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamwienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część III Dostawa i montaż wyposażenia" 

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Część III Dostawa i montaż wyposażenia.pdf

Przedmiot zamówienia: "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część III Dostawa i montaż wyposażenia"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.ZP-4.2018

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

  protokół z sesji otwarcia ofert Wyposażenie.pdf

Oznaczenie sprawy nadane przez Zamawiającego: 9/DT/2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z zakresu działalności kulturalnej prowadzone na podstawie art.4d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017roku, poz. 1579)

Zamawiajacy : Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, al. Wojska Polskiego 38, 58-500 Jelenia Góra - udzielił zamówienia w postępowaniu pod nazwą: 36. Miedzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych na usługi z zakresu działalności kulturalnej.

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 36.MFTU.pdf

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego : Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część III Dostawy i montaż wyposażenia

 Nr referencyjny : I.ZP-4.2018

Termn składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2018-07-24, godz. 10:00

1. OGŁOSZENIE 

  Ogłoszenie o zamówieniu Wyposażenie.pdf

2. SIWZ I Tom  IDW

  SIWZ I Tom IDW Wyposażenie_09.07.18.pdf

3. SIWZ II Tom  Umowa wyposażenia

  SIWZ II Tom Umowa Wyposażenie_09.07.18.pdf

4. SIWZ III Tom OPZ  Wyposażenie

  SIWZ III OPZ Wyposażenie_09.07.18.pdf

5. SIWZ  Załączniki wyposażenia

  SIWZ Załączniki Wyposażenie_09.07.18.doc

6. Załącznik Nr 1 do OPZ  Sprzęt i wyposażenie 

  ZAŁ_1 do OPZ SPRZET i WYPOSAŻENIE.pdf

7. Załącznik Nr 1A  TECR

    ZAŁ_1A_TECR.xls

8. Załącznik Nr 2 do OPZ  Specyfikacja fotele

  ZAŁ_2 do OPZ_SPECYFIKACJA FOTELE.pdf

9. Załącznik Nr 3 do OPZ  Rysunki

    1. PRZ 1.pdf

    2. PRZ 2.pdf

    3. PRZ 3.pdf

    4. PRZ 4.pdf

    5. PRZ 5.pdf

    6. PRZ 6.pdf

    7. PRZ 7.pdf

    8. PRZ 8.pdf

    9. PRZ 9.pdf

  10. PRZ 10.pdf

10. Załącznik Nr 4 do OPZ   Wykaz , komplety

  ZAŁ_4 do OPZ_WYKAZ _KOMPLETY.pdf

 

 

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie art.4d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2017 roku. poz. 1579)

Oznaczenie sprawy nadane przez Zamawiającego: 9/ DT/2018

Zamawiajacy: Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, Al. Wojska Polskiego 38, 58-500 Jelenia Góra

Nazwa postępowania: Organizacja 36. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych

Termin prezentowanych spektakli: od 20-07-2018r. do 22-07-2018r.

  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 36 MFTU.pdf

 

Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1579 z późn.zm.) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  "Przebudowę zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część II Technologia Teatralna"

Najkorzystniejsza oferta:

Część II/1 Technologia elektroakustyczna. Technologia inspicjenta

M.Ostrowski spółka jawna, Al. Armii Krajowej 5, 50-541 Wrocław

Część II/2 Technologia oświetlenia scenicznego

F.H.U. ELWO-LIGHT Piotr Wojtas, Os. 2 Pułku Lotniczego 28/2, 31-869 Kraków

Część II/3 Technologia mechaniki sceny

Tuchler Polska Sp.z o.o., Ul. Staniewicka 18, 03-310 Warszawa

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia technologia 2.pdf

  2018-OJS145-333230-pl.pdf

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.ZP-3.2018

  Zawiadomienie o wyborze ofert Teachnologia 2 teatr.pdf

INFORMACJA DOTYCZĄCA POPRAWIENIA OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ

Zamawiający informuje, że wystąpiła oczywista omyłka pisarska we wzorze umowy, tj w par.5 wzoru umowy omyłkowo wsazano niewłaściwy termin zwrotu zabezpieczeń.

  Informacja dotycząca poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej.pdf

Przedmiot zamówienia: "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część II Technologia teatralna"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.ZP-3.2018

PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT w dniu 04-06-2018roku, godz.12:15

  protokół z sesji otwarcia ofert Technologia teatr.pdf

Dyrekcja Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko:

      REALIZATOR OŚWIETLENIA

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać do dnia 12-07-2018r. w Dziale Kadr Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze ul. Sudecka 16 m 5 bądź na adres e-mail kadry@teatrnorwida.pl

  Ogłoszenie - nabór na stanowisko REALIZATOR OŚWIETLENIA.pdf

 
1 do 10 z 68