Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Zamawiający: Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, al. Wojska Polskiego 38, 58-500 Jelenia Góra:

 Przedmiot zamówieniaPełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w tym świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizaccji zadania pn. ,,Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze"

Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienie: KOMPLET INWEST Sp. z o.o. Sp.k, ul. Mieszka I 39, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - INŻYNIER KONTRAKTU.pdf

Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2017r. poz. 1579 z póżn. zm.) Zamawiający zawiadamia o wyborze nakorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w tym świadczenia usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze".

 

Najkorzystniejsza oferta:

Konsorcjum:

Lider Konsorcjum:

KOMPLET INWEST Sp. z o.o. sp.k., ul. Mieszka I 39, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Partner Konsorcjum:

KOMPLET INWEST Sp. j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Niebaj, ul. Mieszka I 39, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Zawiadomienie o wyniku postępowenia.pdf

 

Przedmiot zamówienia:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w tym świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze".

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin składania ofert upłynął w dniu 27.09.2017 roku o godz. 12:00

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności Zamawiający określił w II Tomie SIWZ - projekt umowy

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę 169.558,65 PLN netto, tj 208.557,14 PLN brutto

Protokół z sesji otwarcia ofert IK Teatr.pdf

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze ogłasza przetarg nieograniczony na :

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w tym świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwda w Jeleniej Górze"

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2017-09-27  godz. 12:00

Ogłoszenie nr 589934 o zamówieniu Teatr Norwida.pdf

Tom I SIWZ IK Teatr Norwida wytyczne dla wykonawców.pdf

Tom II -SIWZ IK Teatr Norwida Projekt umowy.pdf

Tom III SIWZ IK Teatr Norwida opis zamówienia.pdf

SIWZ IK wzór oferty i załaczników do oferty Teatr Norwida.doc

 

Dyrekcja Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie Zaproszenia do składania ofert na zadanie pn. Zakup samochodu ciężarowego IVECO DAILI Model: 35S18 wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

UNI - TRUCK Sp. z o. o. al. Zjednoczenia 128, 65-120 Zielona Góra

Oddział we Wrocławiu , ul. Żmigrodzka 251, 51-129 Wrocław,

NIP 929 123 49 53

REGON 970553417

Oferta spełnia wszystkie wymogi Zamawiającegoi w toku oceny oferty otrzymała max ilość punktów w jedynym kryterium, jakim była cena.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zakup samochodu ciężarowego IVECO.pdf

Dyrekcja Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie Zaproszenia do składania ofert na zadanie pn. "Zakup zestawów mikrofonów bezprzewodowych szt.8, dostawa oraz zainstalowanie" wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę :

M. Ostrowski spółka jawna , Aleja Armii Krajowej 5 , 50-541 WROCŁAW, NIP 899-24-29-726, Regon 932711521

Oferta spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego i wtoku oceny oferty otrzymała max ilość punktów w jednym kryterium, jakim była cena,

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 
1 do 10 z 38