Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Nazwa zadania: "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze"  Część III Dostawa i montaż wyposażenia

Nr referencyjny: I.ZP-1.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wyposażenie teatru.pdf

Nazwa zamówienia: Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część II Technologia teatralna

Nr referencyjny: I.ZP-3.2018

Modyfikacja umowy w okresie jej obowiązywania.

1. ZMIANA UMOWY CZĘŚĆ 1

  Zmiania umowy cz1 technologia (003).pdf

2. ZMIANA UMOWY CZĘŚĆ 2

  Zmiana umowy cz2 technologia.pdf

3. ZMIANA UMOWY CZĘŚĆ 3 Aneks Nr 1

  Zmiania umowy cz3_Aneks1 technologia.pdf

4. ZMIANA UMOWY CZĘŚĆ 3 Aneks Nr2

  Zmiana umowy cz3 Aneks2 technologia.pdf

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.ZP-1.2019

Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zmówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiajacy zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na " Przebudowę zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część III Dostawa i montaż wyposażenia"

1. ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  20190226_Wyposażenie_Zawiadomienie o wyniku postepowania.pdf

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w tym świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze"

Nr referencyjny sprawy ; I.ZP-1.2017

1. OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

  Ogłoszenie o zmianie umowy IK 2019.pdf

2. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Korekta ogłoszenia o zmianie umowy IK 2019.pdf

Nazwa zadania: "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jelniej Górze"  Część I Roboty budowlano-konserwatorskie

Nr sprawy nadany przez Zamawiajacego: I.ZP-2.2018

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

1. OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY Nr1 - Roboty budowlane

  Ogłoszenie nr 1 o zmiania umowy RB.pdf

2. OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY Nr2 - Roboty budowlane

  Ogłoszenie nr 2 o zmianie umowy RB.pdf

3. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Korekta ogłoszenia nr 2 o zmianie umowy RB.pdf

Przedmiot zamówienia: 

"Przebudowa zabytkowego budynk Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część III Dostawa i montaż wyposażenia "

Nr referencyjny sprawy nadany przez zamawiającego: I.ZP-1.2019

Zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

1. Protokół z sesji otwarcia ofert w dniu 06.02.2019 roku, godz. 13:15

  protokół z sesji otwarcia ofert Wyposażenie nowe 2019.pdf

Usługi polgraficzne w roku 2019/2020 Teatru im.Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

Nr referencyjny sprawy: 3/DT/2019

PYTANIA I ODPOWIEDZI

  Usługi poligraficzne Pytania i odpowiedzi.pdf

Termin składania ofert do dnia 6 lutego 2019 do godz. 14:00

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego np.: "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część III dostawa i montaż wyposażenia"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.ZP.I.2019

1. Wyjaśnienie Nr 1 do treści SIWZ.

  WYJAŚNIENIA 1 do SIWZ wyposażenia 30.01.2019.pdf

2. Załącznik Nr 2 do OPZ Specyfikacja szczegółowa

  ZAŁ_2 do OPZ_SPECYFIKACJA FOTELE_ZMIANA.pdf

3. Zmiana treści Nr1  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  Zmiana treści SIWZ OPZ nr 1 wyposażenia 30.01.2019.pdf

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrekcja Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2017 roku poz.1579 z późn. zm.) o wartości szacunkowej poniżej 30 000Euro, na zadanie pn.:

Usługi poligraficzne w roku 2019/2020 Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

Nr referencyjny sprawy: 3/DT/2019

Termin składania ofert do dnia: 06 lutego 2019r. godz.14:15

1. Zaproszenie do składania ofert.

  Zaproszenie do składania ofert.pdf

2. Formularz ofertowy + Załącznik Nr 1  ,,Cena oferty"

  Formularz ofertowy + Załącznik Nr1 Cena oferty.pdf

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Załącznik Nr 2

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Załącznik Nr 2.pdf

4. Tabela kosztów - Załącznik Nr 3

  Tabela kosztów - Załącznik Nr 3.pdf

5. Oświadczenia - Załącznik Nr 4

  Oświadczenie - Załącznik Nr 4.pdf

6. Wzór umowy 

  Wzór Umowy - polgrafia.pdf

 
1 do 10 z 76